Integritetspolicy

Vårt sekretessåtagande Vi ska

 • se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt
 • inte sälja dina uppgifter till tredje part
 • ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig

VadsboTryck AB förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Var integritetspolicy anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Denna policy visas på alla webbplatser tillhörande VadsboTryck AB.

Om du är en befintlig kund eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel namn och efternamn, kontaktuppgifter, födelsedatum, adresser, betalningsuppgifter etc. Att spara och behand- la dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt handel mellan VadsboTryck och dig själv.

Genom att fortsätta att handla med VadsboTryck AB eller genom att lämna personuppgifter, godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behand- las säkert och i enlighet med GDPR.

Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår pågrund av förändringar i euro- peisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det.

Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du har valt att skicka dem till oss.

Användning av informationen Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:

 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning.
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster.

Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

VadsboTryck AB delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter.

Den information vi samlar in från dig beror på vilket/vilka sätt du kontaktar oss och om du gör en beställning eller inte. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:

 • Kontaktperson (För- och efternamn)
 • Företagsnamn, registreringsnummer och skatterelaterade nummer
 • Postadress
 • Betalningsinformation (som kan innehålla kreditkorts- eller bankkontoinformation)
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • Kontaktperson(s)(ers) namn

Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:

 • När du lämnar information genom att göra en förfrågan eller beställning på våra tjänster eller produkter.
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
 • Mailkonversationer sparas i max 5 år om inget annat avtalas.
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem.
 • Arbetskatalogen: Här sparas våra original- och arbetsfiler för tillverkningen det kan undantagsvis förekomma person- uppgifter på dessa filer. Dessa sparas för att kunna tillverka nytt och att ha en god kundservice. De kan på begäran av kunden raderas.